ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2019

Έχοντας Υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν.4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201).

Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ.2/89030/ΔΛΤΠ/13-12-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019», (Β’4551).

ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  • Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία καθώς και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.
  • Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού (IBAN), ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος.
  • Συναινώ στο σύνολο των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και λοιπών ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων και της διαδικασίας έγκρισης.
  • Τυχόν έγκριση της αίτησής μου θα είναι ορατή από τον/την σύζυγο ή το έτερο μέλος του συμφώνου συμβίωσης.

Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet

Για την πρόσβαση στο Κοινωνικό Μέρισμα 2019 απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

Συνεχεια στο TaxisNet